Wio­sna 1979 roku – Roger Chri­stian przed­sta­wia pomysł krót­ko­me­tra­żo­wego filmu Luca­sowi z któ­rym wła­śnie pra­cuję nad fil­mem „Impe­rium Kontr­ata­kuje”.
Jesień 1979 roku – Roger Chri­stian zbiera (zawrotną) sumę 25000 fun­tów i rusza do Szko­cji, gdzie w oko­li­cach zamku Eilean Donan reali­zuje swój pierwszy autor­ski film krótkometrażowy – Black Angel

Black-Angel (1)

Black Angel to 25-minu­towy film fan­tasy opo­wia­da­jący pro­stą histo­rie.
Sir Mad­dox powraca z kru­cjaty, jego dom został znisz­czony a rodzina zmarła na zarazę…
Rycerz wyru­sza w poszu­ki­wa­niu zemsty, po dro­dze spo­tyka tajem­ni­czą kobietę która jest w mocy Czar­nego Anioła.
Sir Mad­dox posta­na­wia ją uwol­nić.
I to już wła­ści­wie wszystko…

Dla­czego więc ten film został uznany za kul­towe arcy­dzieło i stał się legendą Fan­tasy?

Na pewno jest w tym fil­mie coś, co może poru­szyć serce.
(przy­po­mi­nam tylko że film powstał 35 lat temu i dziś na pewno nieco ina­czej go oce­nimy…)

Kli­ma­tyczna muzyka skom­po­no­wana przez Tre­vora Jonsa (The Dark Cry­stal, The Last of the Mohi­cans, G.I. Jane, Not­ting Hill, I, Robot) wraz ze świet­nymi zdję­ciami Rogera Pratta (Bat­man, Harry Pot­ter and the Cham­ber of Secrets, Troy, The Karate Kid) w połą­cze­niu z magicz­nymi wido­kami Szko­cji…
już tylko to zasłu­guje na uwagę.

black-angel2

Jed­nak Roger Chri­stian zro­bił coś wię­cej – opowie­dział tę histo­rię „na poważ­nie”.
To nie jest tan­detny fil­mik klasy D. To dobrze zre­ali­zo­wany film uni­ka­jący, w miarę możliwości, kiczu i bylejakości.
(przy­po­mi­nam że budżet wyno­sił jedy­nie 25 tysięcy fun­tów)

Tak jak Gwiezdne Wojny wynio­sły film SF na wyż­szy poziom, tak Black Angel prze­niósł Fan­tasy w zupeł­nie nową jakość.

Geo­rge Lucas był zachwy­cony fil­mem. Na jego oso­bi­ste życze­nie w kinach UK, Austra­lii i Skan­dy­na­wii był on wyświe­tlany przed poka­zem Impe­rium Kontr­ata­kuje.
Roger Chri­stian przed reali­za­cją swego kul­to­wego Exca­li­bura, kazał wszyst­kim człon­kom ekipy kil­ku­krot­nie obej­rzeć ten film.

Black Angel stał się sławny i wszy­scy o nim mówili.

black-angel

I tu następuje coś dziwnego…

Black Angel znika.
Kopia matka filmu po prostu rozpływa się w powietrzu…
Zanim ktoś zdążył przenieść ją na VHS (o DVD nikt jeszcze nie marzył)
Zanim można było ją powielić i sprzedać do użytku domowego – ktoś po prostu zgubił film.

Ludzie wciąż pamiętają o tym że kiedyś był taki film, ale nikt już nie może go obejrzeć…
i tak rodzi się legenda…

black-anglel2

Grudzień 2011 roku – pewien pracownik archiwum Universal Studios w Los Angeles odkrywa 35 mm taśmę matkę Black Angel.
Po dwóch latach rekonstrukcji i czyszczenia taśmy film został znów publicznie pokazany, a w maju 2015 roku trafił na YouTube.

Równocześnie Roger Christian rozpoczął zbiórkę funduszy na pełnometrażowy film.
Prace nad nim mają się rozpocząć już za rok w okolicach zamku Eilean Donan…

Ale dopóki nie ma jeszcze nowej wersji Black Angel – zapraszam na film z 1980 roku:

 

[youtube_sc url=”https://youtu.be/5L8pHKP-vv4″]